Algemene voorwaarden

 • DENSIS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Vrijheidstraat 54, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0751.561.146, (tel.: 053 78 76 21) is de verantwoordelijke uitgever van de website www.densis.be.

  RPR: Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent, afd. Dendermonde bevoegd.

 • Deze website is eigendom van DENSIS
  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

  DENSIS BV verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

  DENSIS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

  De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. 

 • Beperkte aansprakelijkheid
  DENSIS spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DENSIS. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DENSIS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Auteursrechten
  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten en afbeeldingen liggen bij DENSIS. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DENSIS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke zaken anders aangegeven is.
 • Verwerking persoonsgegevens
  De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door DENSIS. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). DENSIS verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld (namelijk het contacteren patiënten) en enkel zolang dit hiervoor nodig is.
 • Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens
  Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, stuur je een mail naar info@densis.be.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  DVV verzekeringen, Kantoor Van Hee & partners,
  Leopoldlaan 102, 9300 Aalst
 • Bevoegde toezichthoudende autoriteiten
  • Erkenning tandarts: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen, Koning Albert 2-laan 35 bus 38, 1030 Brussel
  • Visum: Provinciale Geneeskundige Commissie Oost-Vlaanderen,

   Kouterpoort, Ketelvest 26 bus 201, 9000 Gent, België

  • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel
 • Privacy
  In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing.